Loading...

STICHTING STECEK HOLDING S.A.

BIJ STECEK HOLDING SA KOESTEREN WE DE WAARDE VAN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONDERNEMERSCHAP.
PRECIES OM DIE REDEN HEBBEN WE EEN STICHTING IN HET LEVEN GEROEPEN DIE TOT DOEL HEEFT OM GESELECTEERDE INITIATIEVEN IN VERBAND MET DE ONTWIKKELING VAN LOKALE GEMEENSCHAPPEN TE ONDERSTEUNEN. DANKZIJ DE ACTIEVE INZET VAN ONZE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS HELPEN WIJ BIJ DE REALISATIE VAN PROJECTEN OP HET GEBIED VAN BESCHERMING VAN CULTUREEL ERFGOED, HANDHAVING VAN TRADITIES, TOEGANG TOT CULTUUR, SPORTIEVE EN EDUCATIEVE ACTIVITEIT EN HET PROMOTEN VAN INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID. IN ANTWOORD OP AFZONDERLIJKE TAKEN DONEREN WIJ AAN STEDELIJKE INSTANTIES, NGO'S EN FYSIEKE PERSONEN. DE DOOR ONS GEKOZEN EN MEDEGEFINANCIERDE ACTIVITEITEN ONDERSTEUNEN BELANGRIJKE LOKALE INITIATIEVEN.

MISSIE VAN DE STICHTING

DE WAARDEN EN UITGANGSPUNTEN VAN STECEK HOLDING S.A. ZIJN BOVENAL: EEN ACTIEVE HOUDING, UITDAGINGEN DURVEN AANGAAN EN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR GEREALISEERDE TAKEN. HET OPRICHTEN VAN DE STICHTING WAS DAAROM EEN NATUURLIJK GEVOLG VAN EERDERE MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN DOOR STECK HOLDING S.A. EN HEEFT DE MATE VAN BETROKKENHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONZE ONDERNEMING VOOR DE MAATSCHAPPIJ VERRUIMD. DE WAARDEN EN UITGANGSPUNTEN VAN STECEK HOLDING S.A. ZIJN BOVENAL: EEN ACTIEVE HOUDING, DURF BIJ HET AANGAAN VAN UITDAGINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GEREALISEERDE TAKEN. HET OPRICHTEN VAN DE STICHTING WAS DAAROM EEN NATUURLIJK GEVOLG VAN EERDER MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN DOOR STECEK HOLDING S.A. EN HEEFT DE MATE VAN BETROKKENHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN ONZE ONDERNEMING VOOR DE MAATSCHAPPIJ VERRUIMD.

HET DOEL VAN DE STICHTING IS ONTWIKKELINGSHULP EN FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR PLEKKEN, INSTANTIES EN PERSONEN DIE BELANGRIJKE TAKEN REALISEREN VOOR DE MAATSCHAPPIJ, WAARIN NIET ALLEEN STECEK HOLDING S.A. MAAR OOK ONZE MEDEWERKERS, PARTNERS EN KLANTEN EN HUN FAMILIES ACTIEF ZIJN. IN HET KADER VAN DEZE MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN EN INITIATIEVEN FINANCIEREN WIJ CULTURELE EN SPORTEVENTS, ONDERSTEUNEN WIJ JONGE FILM- EN THEATERMAKERS EN STIMULEREN WIJ ONDERZOEK OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID. WIJ ONDERSTEUNEN KLINIEKEN, ZIEKENHUIZEN EN SCHOLEN IN HUN DAGELIJKS FUNCTIONEREN.

ONZE ACTIVITEITENGEBIEDEN
 

WIJ DOEN ONS BEST OM DATGENE TE BEHOUDEN WAT VOOR ONS ALLEN HET BELANGRIJKSTE IS: GEZONDHEID, VEILIGHEID, FYSIEKE FITHEID, WELZIJN, OPLEIDING EN DE MOGELIJKHEID TOT ONTWIKKELING IN DE TOEKOMST, VOOR ONS EN VOLGENDE GENERATIES. WIJ ZIJN NIET BANG VOOR UITDAGINGEN EN ONDERSTEUNEN ANDEREN BIJ HET OVERSTEKEN VAN GRENZEN EN DOORBREKEN VAN BARRIÈRES VOOR EEN BETER MORGEN.

STICHTING STECEK HOLDING S.A. IS ACTIEF OP GEBIEDEN ZOALS:

  • TRADITIE EN CULTUUR

  • SPORT EN RECREATIE

  • WETENSCHAP EN ONDERWIJS

  • GEZONDHEID EN VEILIGHEID

TRADITIE EN CULTUUR

CULTURELE EVENTS, THEATERVOORSTELLINGEN, FILMS, KUNSTWERKEN, MUSEA, ERFGOEDEREN EN SECULIERE EN RELIGIEUZE ARCHITECTONISCHE SCHATTEN VORMEN SLECHTS EEN KLEIN GEDEELTE VAN ONS CULTURELE ERFGOED EN TRADITIES. HET BEGRIJPEN ERVAN EN DE WIL OM ZE TE LEREN KENNEN, LEIDT TOT EEN WAARDEVOLLE HOUDING, GEVOEL VOOR ESTHETIEK EN GEVOELIGHEID EN ZORGT VOOR EEN POSITIEVE ERVARING DIE STIMULEERT TOT ONTWIKKELING EN NIEUWSGIERIGHEID NAAR HET ONTDEKKEN EN BEGRIJPEN VAN DE WERELD.

AANZETTEN TOT ACTIEVE INTERACTIE MET CULTUUR IS EEN MANIER OM DE CULTUUR TE HANDHAVEN EN BEHOUDEN VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES, EN DAT IS NIET ALLEEN MAAR OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ONZE REGIONALE EN NATIONALE IDENTITEIT EEN VISITEKAARTJE EN REDEN TOT TROTS ZIJN. HET IS NAMELIJK BELANGRIJK DAT HET ONS ONDERSCHEIDT IN DEZE GLOBALE WERELD EN DAT HET WORDT GEZIEN ALS IETS DAT DE MOEITE WAARD IS OM TE LEREN KENNEN VOOR MENSEN UIT ANDERE REGIO'S. ZO IS HET INDIRECT OOK EEN STIMULANS VAN DE LANDELIJKE CULTURELE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING.

DE STICHTING ONDERSTEUNT GESELECTEERDE INITIATIEVEN DIE TOT DOEL HEBBEN OM GEVOEL VOOR CULTUUR EN HISTORIE TE CREËREN EN TE ONDERWIJZEN OVER HET BEHOUDEN EN RESPECTEREN VAN TRADITIES EVENALS CULTURELE EN NATIONALE IDENTITEIT. DOOR MIDDEL VAN GIFTEN FINANCIEREN WIJ ACTIVITEITEN DIE LEIDEN TOT RENOVATIE EN BEHOUD VAN ARCHITECTONISCHE EN HISTORISCHE MONUMENTEN EVENALS BELANGRIJKE CULTURELE EN NATUURLOCATIES IN ONZE REGIO EN ONS LAND. OOK STEUNEN WIJ ARTIESTEN IN HUN ACTIVITEITEN. VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK WELZIJN EN HET BEGRIP VAN CULTUUR ZORGEN WIJ VOOR ALGEMENE TOEGANG TOT DIE CULTUUR EN WAKKEREN WIJ DE PASSIE TOT ONTDEKKEN AAN ONDER PERSONEN MET UITEENLOPENDE INTERESSES.

SPORT EN RECREATIE
 

ONGEACHT OF SPORT ALS HOBBY OF BEROEPSMATIG WORDT BEOEFEND, BRENGT HET UNIVERSELE WAARDEN MET ZICH MEE, ZOALS: NAUWGEZETHEID, DOORZETTINGSVERMOGEN, TEAMWORK EN ORGANISATIE VAN WERKTIJD. HET LEERT JE BESLUITEN TE NEMEN EN DE CONSEQUENTIES TE ONDERGAAN. HET ZORGT VOOR SPEELSGEWIJZE INTEGRATIE, ZET AAN TOT GEZONDE RIVALITEIT EN BRENGT AANDACHT VOOR DE BEHOEFTEN VAN ANDEREN EN EEN GEVOEL VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE OMGEVING BIJ. SPORTIEVE ACTIVITEIT VOORKOMT 21E EEUWSE VOLKSZIEKTES ZOALS: OVERGEWICHT, ZICHTPROBLEMEN EN RUGKLACHTEN. HET HOUDT KINDEREN, JONGEREN EN OOK VOLWASSENEN VAN HUN COMPUTERS EN SMARTPHONES VANDAAN, BESTRIJDT SOCIALE VERVREEMDING EN BEVORDERT GEZAMENLIJK TIJDVERDRIJF, OOK IN DE NATUUR.

DE STICHTING ONDERSTEUNT INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL EVENALS PROJECTEN OM HET WELZIJN EN DE GEESTELIJKE CONDITIE TE VERBETEREN. WIJ FINANCIEREN DE AANKOOP VAN SPORTUITRUSTING, ORGANISATIE VAN PROFESSIONELE SPORTLESSEN EN RECREATIEVE ACTIVITEITEN. WIJ ORGANISEREN MEETINGS VOOR HET PROMOTEN VAN SPORT EVENALS GEZAMENLIJKE REIZEN OM DE PASSIE VOOR SPORT AAN TE WAKKEREN EN MENSEN TE STIMULEREN TOT HET DOORBRENGEN VAN TIJD IN DE FRISSE LUCHT EN VREUDE TE BELEVEN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN EN HET SAMENZIJN MET FAMILIE EN VRIENDEN.

WETENSCHAP EN ONDERWIJS
 

ISAAC NEWTON HEEFT GEZEGD: "WAT WIJ WETEN IS EEN DRUPPEL. WAT WIJ NIET WETEN IS EEN OCEAAN." EEN OCEAAN VAN ONBENUTTE KANSEN VOOR EEN BETERE WERELD EN MOGELIJKHEDEN OM TE ONTDEKKEN WAT NOG NIET ONTDEKT IS. DE ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP BIEDT PERSPECTIEF OP HET OPLOSSEN VAN HEDENDAAGSE PROBLEMEN VAN ONZE MAATSCHAPPIJ EN HET VINDEN VAN MANIEREN OM TE GROEIEN, VOOR EEN BETER LEVEN OP AARDE, VANDAAG EN IN DE TOEKOMST. EDUCATIE IS DE EERSTE STAP EN BIEDT DE MOGELIJKHEID OM DE ZAADJES TE PLANTEN VOL NIEUWSGIERIGHEID EN DE WIL OM DE WERELD TE LEREN KENNEN EN ONTDEKKEN.

DE STICHTING ONDERSTEUNT JONGEREN EN KINDEREN IN EDUCATIE ZODAT ZIJ MOGELIJKE CARRIÈREPADEN ZIEN EN HUN PASSIE TOT HET ONTDEKKEN VAN NIEUWE, OPWINDENDE DINGEN GROTER WORDT. ONS DOEL IS OM TE OVERTUIGEN DAT SCHOOL GEEN VERVELENDE PLICHT IS MAAR EEN PLEK WAAR JE JE AANLEG KUNT ONTDEKKEN, ZODAT JE LATER EEN COMFORTABELE START HEBT VAN HET VOLWASSEN LEVEN. WIJ POPULARISEREN KENNIS DOOR ORGANISATIES TE ONDERSTEUNEN MET INTERESSANTE LEERMETHODES WAARDOOR KINDEREN EN JONGEREN BETROKKEN RAKEN EN NIEUWSGIERIG WORDEN OM TE GAAN ONTDEKKEN EN KENNIS TE VERGAREN. WIJ HELPEN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN POPULAIRE WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN EN GIDSEN EVENALS INTERESSANTE DOCUMENTAIRES. WIJ FINANCIEREN SCHOOLACTIVITEITEN VAN STUDIEGROEPEN EN ONDERSTEUNEN HUN FUNCTIONEREN ZODAT ONZE EN JULLIE KINDEREN STRAKS EEN GOEDE START HEBBEN.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE MAATSCHAPPIJ ZIJN DE PIJLERS VAN HAAR FUNCTIONEREN. HET KUNNEN OMGAAN MET MOEILIJKE SITUATIES, VERLENEN VAN HULP WANNEER NODIG EN REKENING HOUDEN MET DE BEHOEFTEN VAN ANDEREN ZIJN WAARDEN DIE BIJ ONS ZEER HOOG IN HET VAANDEL STAAN. HET PROMOTEN VAN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL MAAR OOK HYGIËNE, ARBEIDSVEILIGHEID, GOEDE WERKOMSTANDIGHEDEN, GEGEVENSVEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK VAN GEBOUWEN ZIJN ONDERDELEN VAN HET DAGELIJKS WERK VAN DE ONDERNEMINGEN DIE AANGESLOTEN ZIJN BIJ STECEK HOLDING S.A. DAAROM KOMEN GEZONDHEID EN VEILIGHEID BIJ ONS ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS!

DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING OP DIT GEBIED HEBBEN VOORAL BETREKKING OP FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN KLINIEKEN EN ZIEKENHUIZEN VOOR HET KOPEN VAN BELANGRIJKE APPARATUUR VOOR NOODZAKELIJKE VERBOUWINGEN. OOK HELPEN WIJ BIJ DE ORGANISATIE VAN LEZINGEN, EXPOSITIES, EERSTEHULPTRAININGEN EN GEBRUIK VAN REDDINGSAPPARATUUR. WIJ ONDERSTEUNEN PROJECTEN DIE TOT DOEL HEBBEN OM CURSUSMATERIAAL VOOR TE BEREIDEN EN TE DISTRIBUEREN EVENALS ANDERE INITIATIEVEN WAARMEE KENNIS OVER GEZONDHEID EN VEILIGHEID WORDT VERRUIMD, ZOWEL IN THEORIE ALS IN DE PRAKTIJK. BOVENDIEN ONDERSTEUNEN WIJ ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN EEN HARTELIJKE HOUDING MET GEVOEL VOOR DE BEHOEFTEN VAN DE ANDER EN BETERE BESCHIKBAARHEID VOOR MENSEN MET SPECIALE BEHOEFTEN. DAT DOEN WE ALLEMAAL OM TE KUNNEN LEVEN IN EEN VEILIGE, VRIENDELIJKE EN GEZONDE MAATSCHAPPIJ.

HULP VOOR OEKRAÏNE
 

IN VERBAND MET DE RECENTE GEBEURTENISSEN EN MET ONZE WERKNEMERS EN HUN FAMILIES IN GEDACHTEN HEBBEN WIJ EEN HULPPROGRAMMA IN HET LEVEN GEROEPEN IN VOOR GRATIS TRANSPORT VAN DE POOLS-OEKRAÏENSE GRENS, ONDERDAK EN VOEDING VOOR MENSEN DIE IN VERBAND MET DE OORLOG IN OEKRAÏNE HUN LAND HEBBEN VERLATEN EN NAAR POLEN GEVLUCHT ZIJN.

TOT NU TOE HEBBEN WE 200 EXTRA WERKPLEKKEN WETEN TE CREËREN IN HET LAND EN WIJ STAAN KLAAR VOOR VERDERE ONDERSTEUNING VAN OEKRAÏNERS. WIJ BIEDEN EEN GEAVANCEERD VERZELFSTANDIGINGSPAKKET AAN ZODAT DEZE MENSEN EEN EIGEN TOEKOMST KUNNEN OPBOUWEN IN POLEN. OM HEN DE KANS TE BIEDEN OP EEN NIEUW, WAARDIG LEVEN ORGANISEREN WIJ ONDER MEER JURIDISCHE HULP BIJ HET LEGALISEREN VAN HUN VERBLIJF EN CURSUSSEN POOLS.

<p>cytat</p>

“ALS ER IETS IS DAT WIJ NIET EFFICIËNTER, GOEDKOPER EN BETER KUNNEN DAN DE CONCURRENTIE, HEEFT HET GEEN ZIN OM DAT TE DOEN EN MOETEN WE IEMAND AANSTELLEN DIE DAT BETER DOET DAN WIJ.”

Henry Ford