Loading...

fundacja stecek holding s.a.

W STECEK HOLDING SA doceniamy wartość społecznej odpowiedzialności biznesu. To właśnie dlatego powołaliśmy do życia Fundację, której celem jest wspieranie wybranych inicjatyw związanych z rozwojem społeczności lokalnych. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy, pomagamy realizować projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania tradycji, dostępu do kultury, aktywności sportowej, edukacyjnej, a także promocji inicjatyw dotyczących zdrowia oraz bezpieczeństwa. W odpowiedzi na poszczególne zadania, przekazujemy darowizny instytucjom miejskim, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym. Wybrane i współfinansowane przez nas działania wspierają ważne inicjatywy lokalne.

MISJA FUNDACJI

Wartościami, wyznawanymi przez STECEK HOLDING S.A., są przede wszystkim: aktywność w działaniu, odwaga w podejmowaniu wyzwań i odpowiedzialność za realizowane zadania. Utworzenie Fundacji jest więc naturalnym następstwem działań prospołecznych podejmowanych dotychczas i realizowanych przez STECEK HOLDING S.A., a jej powołanie rozszerza zakres zaangażowania w społeczną odpowiedzialność naszego przedsiębiorstwa.Wartościami, wyznawanymi przez STECEK HOLDING S.A., są przede wszystkim: aktywność w działaniu, odwaga w podejmowaniu wyzwań i odpowiedzialność za realizowane zadania. Utworzenie Fundacji jest więc naturalnym następstwem działań prospołecznych podejmowanych dotychczas i realizowanych przez STECEK HOLDING S.A., a jej powołanie rozszerza zakres zaangażowania w społeczną odpowiedzialność naszego przedsiębiorstwa.

Celem Fundacji jest pomoc rozwojowa i finansowe wsparcie dla miejsc, instytucji i osób, realizujących zadania ważne dla społeczeństwa, w którym funkcjonuje nie tylko STECEK HOLDING S.A., ale także nasi pracownicy, partnerzy i klienci oraz ich rodziny. W ramach projektów i inicjatyw społecznych finansujemy imprezy kulturalne oraz sportowe, wspomagamy młodych twórców filmowych i teatralnych, a także działalność badawczą w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Wspieramy przychodnie, szpitale i szkoły w ich codziennym funkcjonowaniu.    

obszary działalności
 

Działamy, aby zachować to, co najważniejsze dla nas wszystkich: zdrowie, bezpieczeństwo, sprawność fizyczną, dobre samopoczucie, wykształcenie i możliwości rozwoju na przyszłość, dla nas i następnych pokoleń. Nie obawiamy się wyzwań i wspieramy innych w przekraczaniu granic i przełamywaniu barier dla lepszego jutra.

Fundacja STECEK HOLDING S.A. realizuje działania w obszarach takich, jak:

  • tradycja i kultura
  • sport i rekreacja
  • nauka i edukacja
  • zdrowie i bezpieczeństwo

tradycja i kultura

Imprezy kulturalne, spektakle teatralne, filmy, dzieła sztuki, muzea, zabytki i skarby architektury świeckiej oraz sakralnej, to tylko nieznaczna część naszego dziedzictwa kulturowego i tradycji. Ich zrozumienie i chęć poznania kształtuje wartościowe postawy, takie jak poczucie estetyki i wrażliwość, a także zapewnia pozytywne doświadczenia, stymulując do rozwoju i ciekawości w odkrywaniu oraz rozumieniu świata.

Angażowanie do aktywnego spotkania z kulturą jest drogą do jej podtrzymania i zachowania dla kolejnych pokoleń, i to nie tylko po to, aby nasza tożsamość regionalna i narodowa, mogła stać się wizytówką oraz powodem do dumy. Ważne bowiem, by stała się też ona naszym wyróżnikiem w globalnym świecie i czymś wartym poznania dla ludzi z innych regionów, a przy tym – pośrednio – stymulantem rozwoju kulturowego i gospodarczego kraju.

Fundacja zapewnia wsparcie dla wybranych inicjatyw, których celem jest kształtowanie wrażliwości kulturowej i historycznej, działalność edukacyjna w zakresie zachowania i poszanowania tradycji, a także tożsamości kulturowej oraz narodowej. Dofinansowujemy, poprzez darowizny, działania, które prowadzą do rewitalizacji i zachowania zabytków, tak architektonicznych, jak i historycznych, a także ważnych kulturowo i przyrodniczo miejsc w naszym regionie i kraju. Wspieramy także twórców w ich działalności. Dla wspólnego dobra i zrozumienia kultury, zapewniamy do niej powszechny dostęp i zaszczepiamy pasję do odkrywania, wśród osób o różnych zainteresowaniach.

sport i rekreacja
 

Sport, niezależnie od tego czy realizowany jest jako hobby czy jako obrana ścieżka kariery, niesie za sobą uniwersalne wartości, takie jak: sumienność, wytrwałość, umiejętność działania w zespole i dla dobra zespołu, organizacja czasu pracy. Uczy podejmowania decyzji i konsekwencji. Integruje w ramach zabawy i angażuje do zdrowej rywalizacji, kształtuje uważność na potrzeby innych i poczucie odpowiedzialności za innych. Aktywność sportowa przeciwdziała chorobom społecznym XXI wieku, takim jak: nadwaga, problemy ze wzrokiem i kręgosłupem. Wreszcie, odciągając dzieci i młodzież, jak również dorosłych od komputerów i smartfonów, walczy z alienacją społeczną i działa na rzecz wspólnego spędzania czasu, również na łonie natury.

Fundacja wspiera inicjatywy promujące aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, a także projekty mające na celu poprawę samopoczucia i kondycji psychicznej. Finansujemy zakup sprzętu sportowego, organizację profesjonalnych zajęć sportowych oraz działalność rekreacyjną. Organizujemy spotkania popularyzujące sport oraz wspólne wyjazdy, aby zaszczepić pasję do sportu i zachęcić do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a także przywracać radość ze współdziałania i bycia razem, w gronie rodziny i przyjaciół.

nauka i edukacja
 

Isaac Newton powiedział: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”. Ocean nieodkrytych szans na to, aby świat stawał się lepszy, możliwości, abyśmy odkrywali to, co jeszcze niepoznane. Rozwój nauki to perspektywa rozwiązywania problemów, z którymi zmaga się dzisiaj nasze społeczeństwo, odnajdywanie ścieżek rozwoju, który sprawi, że ludziom na Ziemi będzie żyło się lepiej, tak dziś, jak i w przyszłości. Edukacja jest pierwszym krokiem, możliwością zaszczepienia ciekawości i chęci poznania, odkrywania.

Fundacja wspiera młodzież i dzieci w edukacji po to, aby poznali możliwe ścieżki kariery i umacnia ich pasję do odkrywania tego, co nowe i ekscytujące. Naszym celem jest przekonanie, że szkoła nie jest przykrym obowiązkiem, ale miejscem, w którym możliwe jest określenie swoich predyspozycji, ich rozwój i komfortowy start w dorosłym życiu. Popularyzujemy wiedzę, poprzez wsparcie organizacji ciekawych form edukacyjnych, angażujących dzieci i młodzież, kierujących ich ku ciekawości odkrywania i pragnieniu wiedzy. Wspomagamy przygotowanie interesujących opracowań w postaci popularnonaukowych książek oraz podręczników, czy ciekawych projektów w zakresie filmu dokumentalnego. Finansujemy działalność szkolnych kół naukowych i zapewniamy im wsparcie w funkcjonowaniu, aby zapewnić naszym i Waszym dzieciom dobry start w przyszłość.

zdrowie i bezpieczeństwo
 

Zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa stanowią filary jego funkcjonowania. Umiejętność zachowania się w wymagających sytuacjach, udzielenia pomocy, kiedy jest ona potrzebna, zwracanie uwagi na potrzeby innych, to wartości, na których kształtowanie zwracamy szczególną uwagę. Promocja zdrowego stylu życia, ale także higieny, bezpieczeństwa pracy, jakościowych warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa danych czy właściwej eksploatacji budynków, to elementy codziennej pracy przedsiębiorstw zrzeszonych w STECEK HOLDING S.A. Dlatego zdrowie i bezpieczeństwo stawiamy zawsze na pierwszym miejscu!

Działania Fundacji w tym obszarze dotyczą przede wszystkim wsparcia finansowego przychodni i szpitali w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu oraz realizacji koniecznych remontów. Wspomagamy również organizację wykładów, pokazów i ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy i obsługi sprzętu ratowniczego. Wspieramy projekty, których celem jest przygotowanie oraz dystrybucja materiałów szkoleniowych, a także inne inicjatywy, dzięki którym propagowana jest wiedza dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Ponadto, pomagamy w realizacji działań, które kształtują postawy życzliwości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, a także zwiększają dostępność dla osób o specjalnych potrzebach. Wszystko to po to, abyśmy mogli żyć w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym społeczeństwie.

pomoc dla ukrainy
 

Wychodząc naprzeciw aktualnym wydarzeniom, z myślą o naszych Pracownikach i ich rodzinach, uruchomiliśmy program pomocowy, w ramach którego gwarantujemy bezpłatny transport z granicy polsko-ukraińskiej, zapewniamy noclegi i dofinansowujemy wyżywienie dla osób, które w związku z wojną na Ukrainie, opuściły swój kraj i przybyły do Polski.

Dotychczas, zapewniliśmy 200 dodatkowych miejsc pracy na terenie całego kraju i deklarujemy chęć dalszego wsparcia dla osób z Ukrainy. Z myślą o budowaniu przez nich swojej przyszłości w Polsce, oferujemy kompleksowy pakiet usamodzielniający. Aby dać im szansę na nowe, godne życie, organizujemy m.in. pomoc prawną w legalizacji pobytu oraz kursy języka polskiego.

Jak wesprzeć fundację?

wpłaty z Polskiwpłaty z zagranicy

FUNDACJA STECEK HOLDING
BNP Paribas Bank Polska
81 1600 1462 1805 9355 1000 0001

FUNDACJA STECEK HOLDING
BNP Paribas Bank Polska
PL81160014621805935510000001
SWIFT: PPABPLPKXXX

cytat

“Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”

Henry Ford